Privacy & cookieverklaring

Algemeen

Hierbij tref je de privacyverklaring van Duurzame technieken Walhout aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website.

Duurzame technieken Walhout is gevestigd aan de Jenny Weijermanweg 7, 4462 GB te Goes en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59371315.

Duurzame technieken Walhout is per e-mail te bereiken via info@dt-walhout.nl of telefonisch via 06-10976766.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Duurzame technieken Walhout omgaat met  jouw persoonsgegevens. Duurzame technieken Walhout hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jouw worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je je rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Duurzame technieken Walhout behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Duurzame technieken Walhout adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duurzame technieken Walhout verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt, gebruikt maakt van het contactformulier, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Duurzame technieken Walhout verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Duurzame technieken Walhoutmogelijk van jou verwerkt:                         

  • voor- en achternaam;
  • adres en woonplaats;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • bedrijfsnaam, btw-nummer, KvK-nummer;
  • betalings-/financiële gegevens;
  • bestel/aankoopgeschiedenis;
  • gegevens van een contactpersoon uit jouw organisatie;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via e-mail of telefonisch contact met Duurzame technieken Walhout óf in het kader van een met Duurzame technieken Walhout aangegane overeenkomst.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens  

In de eerste plaats worden je naam en e-mailadres in combinatie met de inhoud van je bericht  met jouw toestemming verwerkt als je het contactformulier op de website invult, via e-mail of telefoon contact met Duurzame technieken Walhout opneemt. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag en om je een offerte te kunnen aanbieden. Als er geen overeenkomst ontstaat met Duurzame technieken Walhout, dan worden je persoonsgegevens na zes (6) maanden verwijderd.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Duurzame technieken Walhout worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of de onderneming namens wie jij contact met Duurzame technieken Walhout onderhoudt. Deze gegevens kunnen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van een contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met  Duurzame technieken Walhout kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Met jouw toestemming kunnen foto’s van een voor jou uitgevoerde opdracht op de website van Duurzame technieken Walhout worden gepubliceerd. Je mag Duurzame technieken Walhout natuurlijk altijd vragen om deze te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacyrechten’.

Duurzame technieken Walhout verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Duurzame technieken Walhout zijn ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren. Dat kan noodzakelijk zijn voor het afleveren van de materialen en/of voor het uitvoeren van de installatie in opdracht van Duurzame technieken Walhout. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (adres)gegevens.

Duurzame technieken Walhout kan ook gegevens van jou door externen laten verwerken. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld Outlook, MS365, cloudopslag of boekhouding. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Duurzame technieken Walhout sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. Duurzame technieken Walhout blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven. 

Jouw persoonsgegevens worden verder nog met derden, niet zijnde door Duurzame technieken Walhout ingeschakelde verwerkers, gedeeld als Duurzame technieken Walhout op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.  

Beveiliging

Duurzame technieken Walhout heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van Duurzame technieken Walhout hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De medewerkers zijn geïnstrueerd in het veilig verwerken van deze gegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Duurzame technieken Walhout zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Duurzame technieken Walhout de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Duurzame technieken Walhout, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als zich een datalek voordoet waarbij persoonsgegevens betrokken zijn die in het kader van een product of dienstenovereenkomst worden verwerkt, dan zal Duurzame technieken Walhout zonder vertraging contact met de opdrachtgever opnemen voor verdere afhandeling. Een en ander overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de verwerkersovereenkomst.   

Cookies

Duurzame technieken Walhout maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Voor andere cookies word je toestemming gevraagd voordat je verder gaat op onze website. Meer over cookies kun je nalezen in de Cookieverklaring op deze website.

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Duurzame technieken Walhout. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Duurzame technieken Walhout is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Duurzame technieken Walhout raadt je aan de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website. 

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met Duurzame technieken Walhout.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@dt-walhout.nl.

Duurzame technieken Walhout zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Duurzame technieken Walhout, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

rectificatie of aanvulling

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

verwijdering

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot

gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met Duurzame technieken Walhout niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.   

beperking of beëindiging van de verwerking

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door Duurzame technieken Walhout worden verwerkt.

geen profilering

Duurzame technieken Walhout gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten 

Indien je een klacht wil indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Duurzame technieken Walhout, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@dt-walhout.nl

Duurzame technieken Walhout zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.  

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Duurzame technieken Walhout persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt Duurzame technieken Walhout dit per omgaande te melden via info@dt-walhout.nl

Duurzame technieken Walhout zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.

Deze website maakt gebruik van cookies